HS vieraskynä: Kannabiksesta on voitava puhua asiallisesti

 

Helsingin sanomien pääkirjoitussivulla julkaistiin 14.10.2010 Riikka Puusniekan ja Markku Soikkelin kirjoitus "Kannabiksesta on voitava puhua asiallisesti":

Nuorten päihteidenkäytössä 2000-luvulla nähty myönteinen kehitys vaikuttaa pysähtyneen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluissa tekemän tuoreen terveyskyselyn mukaan nuorten kannabiskokeilut ovat kääntyneet kasvuun ja muiden päihteiden käyttö on pysynyt ennallaan.

Kannabis ei ole siis korvannut muita päihteitä vaan tullut niiden rinnalle. Jos trendi osoittautuu jatkuvaksi, nuorten päihteidenkäyttö kokonaisuudessaan lisääntyy. Samoin lisääntyy niiden nuorten määrä, jotka käyttävät useita päihteitä rinnakkain.

Tämän ymmärtäminen on nykytilanteessa tärkeämpää kuin eri päihteiden haitallisuuden vertailu. Tiedämme näet, että minkä tahansa päihteen säännöllinen käyttö vahingoittaa nuoruusiän henkistä ja fyysistä kehitystä ja että päihderiippuvuutta on vaikeampi hoitaa, jos käytössä on useita eri päihteitä.


Miten kannabiskokeilujen lisääntyminen sitten vaikuttaa tulevaisuuden päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä syrjäytymiseen? Tätä voi arvioida sen tiedon valossa, että noin joka kymmenes kannabista kokeillut päätyy elämässään erityyppisiin päihdeongelmiin.

Valtaosan päihdehaitoista aiheuttavat alkoholi ja tupakka. Kannabiksen haitat ovat pienemmät kuin muiden laittomien huumausaineiden, vaikka sen käyttö on moninkertaisesti yleisempää. Kannabiksen käyttö rajoittuu useimmiten muutamaan kokeiluun tai lyhyeen jaksoon nuoruudessa. Haitat puolestaan liittyvät pääosin runsaaseen ja pitkäaikaiseen käyttöön.

Tämä selittää sitä - ehkä yllättävääkin - tutkimustulosta, että huumausaineita joskus käyttäneet eivät menesty elämässään muita huonommin eikä heillä ole enempää ongelmia kuin muilla.

Valtaosa näistä ihmisistä on käyttänyt vain kannabista ja vain lyhyen ajan. Tutkimustulokset kumoavat niin sanotun porttiteorian, jonka mukaan kannabiksen kokeilu johtaisi vaarallisempien huumausaineiden käyttöön.


Tutkimukset osoittavat, että kannabiksen kertakäytöstä on harvoin vakavia seurauksia. Yliannostus ei johda kuolemaan. Ohimenevät ahdistus- ja sekavuustilat ovat kuitenkin mahdollisia. On myös selvää, että päihtymys lisää aina tapaturmien ja onnettomuuksien riskiä.

Kannabista poltetaan usein tupakan seassa, ja siksi jotkut käyttäjät sairastuvat hengenvaaralliseen nikotiiniriippuvuuteen. Kannabiksen polttaminen saattaa myös altistaa samoille syöpätyypeille ja hengitysteiden sairauksille kuin tupakointi.

Kannabiksen runsas käyttö haittaa koulunkäyntiä, sillä huume heikentää motivaatiota, muistia ja oppimiskykyä. Myös opiskelupaikan ja työn saanti voi vaikeutua, minkä seurauksena saattaa olla syrjäytyminen. Kannabiksen käyttö raskausaikana voi hidastaa lapsen henkisten kykyjen kehitystä pitkälle nuoruuteen.

On myös olemassa jonkin verran näyttöä kannabiksen käytön yhteydestä psykooseihin, kuten skitsofreniaan, sekä masennukseen ja muihin mielenterveyden häiriöihin. Vaikka tutkimusnäytön vahvuudesta voidaan kiistellä, nuoria tulee varoittaa näistä mahdollisista seurauksista. Tämä on erityisen tärkeää, jos nuorella itsellään tai hänen suvussaan on alttiutta mielenterveyden häiriöille.

Suomessa lähes kaikki huumeita käyttävät päihdehuollon asiakkaat käyttävät sekaisin useita päihteitä, myös alkoholia. Joka kymmenes heistä nimeää kannabiksen ensisijaiseksi ongelmapäihteekseen.

Kun vertaillaan eri päihteiden kykyä aiheuttaa riippuvuutta, kannabis sijoittuu keskivaiheille. Kansainvälisen kokemuksen mukaan riippuvuutta esiintyy myös pelkästään kannabista käyttävillä. Euroopassa kannabisriippuvuus jää usein diagnosoimatta ja sairaus liian vähälle hoidolle.


Päihdehoidon asiantuntijoiden mukaan asiakkaiden on hankalaa tunnistaa ja myöntää kannabiksen haittavaikutuksia itsessään, koska monilla heistä on vahvasti idealisoitunut mielikuva kannabiksesta. Toisaalta kannabista yhä myös demonisoidaan, kuvataan joksikin muuksi kuin päihteeksi päihteiden joukossa. Yksi välttämättömistä ehdoista kannabiksen paremmalle hallinnalle yhteiskunnassamme onkin myönteisten ja kielteisten myyttien korvaaminen tutkittuun tietoon perustuvilla realistisilla käsityksillä ja puhetavoilla.

Kokeiluja ei ole helppo ehkäistä ennalta, sillä nuorisokulttuuriin on vaikea vaikuttaa ulkopuolelta. Helpompi on ehkäistä kokeilun vakiintumista säännölliseksi käytöksi.

Nuorten päihdeongelmia ehkäisevät turvallinen koti ja muu kasvuympäristö sekä koulu, joka tukee kasvua ja oppimista. Opettajien, oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöiden, vanhempien ja muiden nuorta ympäröivien aikuisten tehtävä on rakentaa turvaverkko, joka voi ajoissa tunnistaa nuoren ongelmat, tarjota hänelle apua ja tarvittaessa ohjata oikeanlaisiin palveluihin.

Koululla on oltava päihdestrategia, joka määrittelee tehtävät ja menettelytavat ongelmien ehkäisyssä ja päihteiden käyttöön puuttumisessa. Kannabiksen kokeilijoita ei tule yrittää paljastaa rangaistusmielessä. Leimautuminen huumeiden käyttäjäksi voi nykyisessä, paikoin pelonsekaisessa ilmapiirissä pikemmin vahingoittaa kuin auttaa nuoria.

Päihdekasvatuksessa tulee käsitellä sekä laillisia että laittomia päihteitä - asiallisesti, paikkansapitävin tiedoin, keskustelevassa ja suvaitsevassa ilmapiirissä. Liioittelemalla ja pelottelemalla vain menettää luottamuksen ja keskusteluyhteyden, jotka ovat kasvatustyön tärkeimpiä välineitä.

Puusniekka on Kouluterveyskyselyn tutkija
ja Soikkeli päihdetyön erikoissuunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

IS: Kannabis oli liikaa SuomiTV:lle - netti nurin ja ohjelma hyllylle

 

 Ilta-Sanomat 15.10.2010
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2264474


Kannabis oli liikaa SuomiTV:lle - netti nurin ja ohjelma hyllylle


SuomiTV vetää Anja Snellmanin huumeohjelman pois ruudusta.

Syy löytyy mielipidekyselystä, jossa kysyttiin kannabiksen laillistamisesta.

Katsojat saivat äänestää puolesta tai vastaan provosoivaan väittämään: "Kannabis tulisi laillistaa Suomessa!"

Maanantaina ohjelman käynnistyttyä kommentointi lisääntyi niin kiivaasti, että sivusto ei kestänyt yhtäaikaista ylisuurta trafiikkia. Äänestyksen mukaan 93,9 prosenttia vastaajista kannatti kannabiksen laillistamista Suomessa.

- Anja Snellman käsittelee vahvoja tunteita herättäviä aiheita. Meidän mielestämme tämä kyseinen aihepiiri ei sovi lasten aamupuuron aikaan esitettäväksi, SuomiTV:n toimitusjohtaja Jarmo Kalliola sanoo kanavan tiedotteessa.

Ohjelman uusinta oli määrä näyttää uusintana lauantaiaamulla. Nyt SuomiTV uusii kannabisaiheisen ohjelman sunnuntaina 17.10. klo 23.05.

Lauantaiaamusta 16.10. pois jääneen ohjelman tilalla nähdään Suuri ruokavallankumous klo 10.00.

Katso kohua herättänyt väittely YouTubesta: http://www.youtube.com/watch?v=batSIZ37NxU (Linkki osoittaa 1. osaan väittelystä, linkit loppuosiin löytyvät YouTubessa oikealla olevasta listasta...)

Korkein oikeus on keskeyttänyt Timo Haaran tuomion täytäntöönpanon.

Timo Haaran tukijoukot ovat julkaisseet 12.7.2010 seuraavan tiedotteen:

 

Korkein oikeus on keskeyttänyt Timo Haaran tuomion täytäntöönpanon.


Haara olisi vangittu 16.8.2010 1,6 vuodeksi 300 gramman kannabiksen luovuttamisesta muun muassa reumapotilaalle. Haara ei ole hakenut teollaan taloudellista hyötyä, kuten Korkeimman oikeuden lausunnosta käy ilmi, vaan kunnioittanut hyviä ihmisarvoja ja osoittanut lähimmäisen rakkautta kipupotilaita auttaessaan tarjoamalla heille luonnollisemman ja turvallisemman vaihtoehdon.

Täytäntöönpanon lykkäytyminen on odotettu ilouutinen kauan jatkuneessa kamppailussa yhteisen hyvän puolesta. Näin ollen Haaran tämänvuotinen hampuntuotanto ei kärsi ulkoisia vaikeuksia.

-Olen huojentunut ja tyytyväinen tähän tärkeään päätokseen. Katson etta pääsen nyt keskittymään ammattini harjoittamiseen suomessakin, jossa kannabiksen kasvattaminen on laillista, osin jo olemassa olevan lainsäädännon mukaankin luvanvaraista ja EU:n tukemaa. Vangitsemiseni keskeytynyt täytantöönpano mahdollistaa tuotantoni jatkumisen niin suomessa kuin muuallakin euroopan unionin alueella, Haara iloitsee.

Timo Haara kyseenalaistaa suomen lainsäädannön hampun viljelystä: -Kun kerta eletään samassa EU:ssa, niin miten voi olla mahdollista, että Suomessa minut vangittaisiin ja vapauteni riistettäisiin sellaisesta asiasta, mikä esimerkiksi aivan Suomen naapurimaissa, kuten Baltian alueella on täysin sallittu elinkeino.  

Historiallisen hampun puolestapuhuja putkaan?  

Haara katsoo että hän ei ole syyllistynyt huumausainerikokseen tuottamalla hamppua jonka THC-pitoisuudet ovat olleet huomattavasti alle sen, mita voidaan pitää huumausainelainsäädännön kontrollin alittavana ja katsoo tuomionsa olevan aiheeton. Toivottavaa on että oikeuskäsittely johtaa lainsäädännön tarkentumiseen mm. kasvatuksen laillisuuden/luvanvaraisuuden sekä lääkelainsäädännollisten muutosten osalta. Tiedostaessamme hampun viljelystä luontoystävällisesti saatavan hyödyn mm. kuitumateriaaliksi ja lääke-aineiden raaka-aineeksi, on aika nostaa suomen läinsäädänto

samalle kehittyneelle tasolle muun euroopan kanssa. Hamppu on tuhansia vuosia ympäri maailmaa viljelty hyötykasvi, jota voidaan käyttää muun muassa biodiselinä, lääkkeenä, kankaana, paperina, muovina ja öljynä.  

Hipeistä hyötyä yhteiskunnalle?

Tähän on poimittu kaksi viimeaikaista mielenkiintoista mediamerkintää, kirjailija Jyrki Kiiskisen Hesarissa julkaistu kolumni "Epämuodostuneesta lapsesta" ja Ylen nettiuutisissa julkaistu Alf Rehnin haastattelu "Luova talous tarvitsee vapautta ja kapinaa". See any connections, get any associations?

 

"Epämuodostuneesta lapsesta"

http://www.hs.fi/omaelama/artikkeli/Ep%C3%A4muodostuneesta+lapsesta/1135253008953

 

18.2.2010 9:19

Jyrki Kiiskinen

Hyvä, että hipeistä päästiin: he eivät kunnioittaneet vanhempiaan, eivätkä suorittaneet opintojaan säädetyssä ajassa. Heille ei riittänyt televisio, auto ja mukava talo nukkumalähiössä.

Mutta hipit ennättivät saada paljon vahinkoa aikaan.

He kasvattivat karvojaan, niin että sukupuoliroolit menivät sekaisin. Miehiä ja naisia ei enää erottanut toisistaan. Sitä nimitettiin vapaudeksi.

He eivät totelleet käskyjä, vaan tekivät mitä lystäsivät. Siinä hajosi järjestys, jota isät ja äidit olivat otsa hiessä rakentaneet.

Hipit paasasivat yötä päivää rauhasta ja rakkaudesta, joten napalmilla ei saatu Vietnamissa toivottuja tuloksia aikaan.

Vapaata rakkautta riitti kaikille, ja sukupuolitaudit lähtivätkin leviämään.

Sikisi muitakin murheita: esimerkiksi se, ettei kenelläkään ollut enää oikeutta päättää muiden puolesta, miten heidän pitäisi lähimmäisiään rakastaa.

Kun muut tekivät tuottavaa työtä, hipit kahlasivat vintti pimeänä alasti mudassa. Pakkohan siihen oli tulla stoppi. Muuten koko yhteiskunta olisi mennyt sekaisin.

Nyt lyhytaikainen häiriö on ohi. Yhteiskunta on lähestulkoon palautunut normaalitilaansa. Ei meillä tosin ole vielä rotuerottelua tai kommunistivainoja, niin kuin 1960-luvun Amerikassa.

Eikä meillekään riitä televisio, auto ja mukava talo nukkumalähiössä.

Jokaisella pitää näet olla vähintään 32 tuuman taulutelevisio, mieluusti myös kaksi autoa, jotta koko perhe pääsee kätevästi liikkumaan kodin ja työpaikkojen väliä. Mukavaa taloa kun ei kannata rakennuttaa liian lähelle kaupunkia. Muuten idylliselle takapihalle perustetaan pian narkkarihoitola, pakolaisten vastaanottoasema tai vammaisten kuntoutuskeskus.

Kaikki on niin kuin pitää: koneisto pyörii kuin rasvattuna, ja yritysjohtajat peräänkuuluttavat suomalaisilta taistelumieltä, riskinottoa ja partiolaishenkeä. Ei se vielä tarkoita, että tehokkuusajattelu olisi viety liiallisuuksiin. Me vain emme ole koko ajan kyselemässä, ketä varten täällä eletään.

Ja mitä pahaa siinä muka on, että lentoyhtiöt käyttävät facebookia markkinointiin? Tai siinä, että amerikkalaiset viranomaiset vaativat eurooppalaisten pankkitietoja?

Ei meillä kunnon kansalaisilla ole mitään salattavaa.

Mutta mitä vanhat hipit mahtavat ajatella nykymenosta? Millaisessa maailmassa eläisimme ilman heitä?

Naiset lipittäisivät kotirouvina vermuttia, miehet käyttäisivät univormuja, eikä kapakkaan ei pääsisi ilman kravattia. Lapset kasvatettaisiin kurissa ja nuhteessa. Sellaisina he eläisivät myös aikuisina. Savupiipputeollisuus olisi voimissaan, ja Nokia tuottaisi kumisaappaita.

 

Lue lisää: Hipeistä hyötyä yhteiskunnalle?

Poliisi: Kannabistuotteiden takavarikkoja ennätysmäärä

Huumausainerikosten ja niistä epäiltyjen henkilöiden kokonaismäärä kasvoi vuonna 2009

15.03.2010
http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/PFBD/B4308B1D686959E0C22576E7003B0EC7

Poliisin ja Tullin tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä
(18 555) sekä käyttörikosten lukumäärä (11 268) olivat viime vuonna
kymmenisen prosenttia edellisvuotista suurempia. Kaikista
huumausainerikoksista epäiltyjen henkilöiden määrä kasvoi yli 20
prosenttia. Vakavimpien eli törkeiden huumausainerikosten lukumäärä
(923) sen sijaan pysyi jokseenkin ennallaan, samoin niistä epäiltyjen
eri henkilöiden määrä (573).

Huumausainerikollisuudella on vahvat kansainväliset kytkennät.
Ulkomaalaisten osuus kaikista huumausainerikoksista epäillyistä on
viime vuosina hieman kasvanut ja oli runsas 7 %. Törkeistä
huumausainerikoksista epäiltyjen joukossa ulkomaalaisten osuus on
huomattavasti suurempi, 27 prosenttia.

Suomessa huumausainekauppa on suurelta osin ammattimaista ja
järjestäytynyttä. Vuonna 2009 viranomaisten haltuun otettiin huumaus-
ja dopingainerikosten tutkinnan yhteydessä lähes miljoonan euron
arvosta käteistä rahaa. Huumausainekaupassa käytetään myös muita
maksuvälineitä, etenkin anastettua omaisuutta.

Kannabistuotteiden takavarikkoja ennätysmäärä

Vuonna 2009 kannabistuotteiden takavarikkoja tehtiin lukumääräisesti
enemmän kuin koskaan aiemmin. Takavarikoitujen kannabiskasvien
lukumäärä (noin 12 500) jäi jonkin verran edellisvuotta pienemmäksi,
mutta marihuanatakavarikkojen kokonaispaino kaksinkertaistui (100 kg).
Kannabiksen kotikasvatustapauksissa on Suomessa kyse yleensä pienistä,
enintään 20 kasvin viljelmistä. Viljelytapausten yhteydessä paljastuu
myös jonkin verran kannabiksen myyntiä sekä muita huumausaineita,
yleisimmin huumaavia lääkkeitä ja amfetamiinia.

Hasista takavarikoitiin kaikkiaan 440 kiloa. Vuonna 2009 saatiin
syyteharkintavaiheeseen laajan kansainvälisen
hasissalakuljetusverkoston Suomea koskeneen osan tutkinta, jonka
yhteydessä takavarikoitiin useita satojen kilojen hasiskuormia
rekoista useissa Länsi-Euroopan maissa, huhtikuussa 2009 myös Suomessa
168 kiloa.

Suomessa takavarikoidun, somalialaisperäisten käyttäjien suosiman
khatin takavarikkomäärä nousi kasvuun ja oli vuonna 2009 noin 3 300
kiloa (2008 noin 2 250 kiloa).

Synteettisten ja designhuumeiden valikoima kasvanut

Synteettisistä huumausaineista amfetamiinion säilyttänyt vahvan
asemansa. Sitä takavarikoitiin hieman edellisvuotta vähemmän, noin 110
kiloa. Amfetamiinin tarjonnan puutteita on korvattu metamfetamiinilla,
jota takavarikoitiin lähes viisi kiloa. Vuonna 2009 suurin yksittäinen
amfetamiinitakavarikko tehtiin 15,5 kilon maastokätköstä.

Amfetamiinin rinnalla ja joukossa markkinoilla on esiintynyt myös
MDPV:tä (metyleenidioksipyrovaleroni, Suomessa lääkeaine 20.1.2009-),
jota takavarikoitiin vuonna 2009 yli neljä kiloa.

Ekstaasin takavarikkomäärä oli selvästi aiempia vuosia pienempi, noin
15 000 pilleriä. Markkinoilla on tavattu sen sijaan huolestuttavassa
määrin designhuumeita, ts. päihdyttäviä aineita, joita ei ole
luokiteltu huumausaineiksi. Viime vuonna takavarikoitiin noin 2 000
ekstaasin vaihtoehtona markkinoitua mCPP:tä
(kloorifenyylipiperatsiini, Suomessa lääkeaine 25.8.2005-) sisältävää
pilleriä.

Designhuumeet ovat entistä vakavampi, monesti hengenvaaran aiheuttava
uhka laissa määriteltyjen huumausaineiden rinnalla. Huumaavia
rohdoksia (erityisesti Spice-tuotteet, joihin voi olla lisätty
huumaavia synteettisiä aineita, kuten synteettisiä kannabinoideja)
esiintyy huumausainemarkkinoilla entistä laajemmin. Omaan käyttöön
tarkoitettuja määriä tilataan pääasiassa Internetin välityksellä.

Viime vuosina suosiotaan kasvattaneiden lakan ja gamman
takavarikkomäärät jäivät selvästi edellisvuotista vähäisemmiksi,
kaikkiaan 86 litraan. Lakan/gamman suosio näyttää vähentyneen myös
muualla Euroopassa.

Huumaavat lääkkeet päihderiippuvaisten suosiossa

Kokaiini on parin viime vuoden aikana yleistynyt Suomessa, mutta se on
edelleen melko marginaalinen aine markkinoillamme. Takavarikkoon sitä
saatiin vajaat kolme kiloa.

Heroiinia on markkinoilla esiintynyt edelleen vähän. Viime vuoden
kokonaistakavarikkomäärä oli noin kaksi kiloa. Vuoden aikana tehtiin
aiempaa hieman suurempia, myös satojen grammojen takavarikkoja, joista
suurin oli runsaan 800 gramman takavarikko Helsingissä joulukuussa
2009. Heroiinin tilalle levinneen Subutexin takavarikkojen
kokonaismäärä (noin 17 000 pilleriä) kääntyi viime vuonna jälleen
kasvuun. Viron liikenteessä takavarikoidun Subutexin määrä on
vähentynyt, ja hankinta on suuntautumassa uudelleen.

Huumaavien lääkevalmisteiden käyttö on suomalaisten
päihderiippuvaisten keskuudessa hyvin yleistä. Huumaavien
lääkevalmisteiden hankinnassa hyödynnetään lääkejakelun keskitetyn
valvonnan puutetta. Lääkemääräyksiä haetaan monilta eri lääkäreiltä,
ja aineita päätyy sekä laittomille markkinoille että omaan
päihdekäyttöön. Lisäksi lääkkeitä hankitaan ulkomailta. Vuonna 2009
saatiin takavarikkoon runsaasti huumaavia lääkkeitä, kaikkiaan 96 000
pilleriä, vaikka vuoden aikana ei tehty yhtä suuria kertatakavarikkoja
kuin edellisvuonna. Schengen-laajentuminen vähensi laillisen
lääketurismin mahdollisuuksia ja lisäsi huumaavien lääkevalmisteiden
salakuljetusta.

Huumaavien lääkevalmisteiden hankkimiseksi tehtyjen
murtautumisrikosten lukumäärä (102 vuonna 2008, 109 vuonna 2009) on
myös kasvanut viime vuosien matalia lukemia edeltäneelle tasolle.

Liitteenä tilastot poliisin ja Tullin tekemistä huumaus- ja
dopingaineiden takavarikoista sekä huumausaine- ja dopingrikoksista
vuosina 2005-2009.

Kotikasvatusta filosofointipohjalta

 

Helsingin uutiset: Kannabista löytyy kotiviljelmiltä jo viikoittain

http://www.helsinginuutiset.fi/Uutiset/Paivan-Puheenaihe/Kannabista-loytyy-kotiviljelmilta-jo-viikoittain

19.03.2010 11:05

Tuomas Massinen

Poliisi löysi Helsingistä viime vuonna 119 marihuanaa tuottavaa kotiviljelmää. Vielä 2007 viljelmiä tuli virkavallan tietoon nelisenkymmentä vähemmän.

Kova noususuunta on jatkunut tänä vuonna.

–Viljelmiä paljastuu jo useita viikossa. Kotona kasvattamisen suosio lisääntynee jatkossa edelleen, arvioi Helsingin poliisin huumerikosyksikön rikoskomisario Mika Raatikainen.

Raatikaisen mukaan tilastot kertovat vain murto-osan totuudesta, sillä kotikasvatus on valtaosin piilorikollisuutta.

Poliisi löytää kannabisviljelmiä eri puolilta Helsinkiä.

–Esimerkiksi Kalliossa niitä on paljon. Yleisimmin kannabista kasvatetaan kerrostaloasunnon vaatekomerossa.

Paljastuneessa kotiviljelmässä on tavallisesti 5–10 kasvia. Ajoittain käy ilmi, että kannabista on viljelty runsaasti isommissa tiloissa, kuten teltoissa. Näistä on löydetty 50:kin kasvin viljelmiä.

Tavallisimmin pensaat paljastuvat, kun poliisi hälytetään asuntoon häiriön takia tai naapuri ilmoittaa voimakkaasta hajusta. Joskus poliisi saa vihiä huumekasveista, kun kastelujärjestelmä on aiheuttanut vesivahingon naapureille.

Raatikaisen mukaan enemmistö kasvattajista viljelee marihuanaa ”filosofointipohjalta” itselleen ja kavereilleen.

–Tyypillinen tapaus on 20–30-vuotias mies tai pariskunta. Kasvattajat eivät yleensä ole mitään kovan luokan rikollisia.

Osa kotikasvattajista on ammattimaisia diilereitä, jotka tekevät bisnestä isoilla kasvustoilla. Kasvi voi tuottaa yli sata marihuanagrammaa, ja katukaupassa grammasta saa 10–20 euroa.

Kannabiksen viljeleminen on aina huumausainerikos, josta oikeus määrää yleensä sakkoja tai ehdollista vankeutta.

–Osa kasvattajista ei miellä, että parinkin kasvin viljeleminen on rikollista. Nuorisolle pitäisi antaa enemmän kannabikseen liittyvää asennekasvatusta.

Raatikainen huomauttaa, että oikeusseuraamusten lisäksi kiinnijääneelle koituu taloudellisia menetyksiä: poliisi hävittää kasvit ja välineet, kuten lamput, tuulettimet ja kastelujärjestelmät.

Pääsyinä kotikasvatuksen lisääntymiseen ovat käytön yleistyminen ja ulkomaiset internetkaupat, joista voi tilata siemeniä.

Ongelmana on , ettei virkavallalla ole tehokasta keinoa puuttua ulkomaiseen nettikauppaan. Postitse tulevat siemenerät ovat yleensä pieniä eivätkä aina jää myöskään tullin haaviin.

Myös Suomessa toimii kauppoja, jotka myyvät kannabiksen kasvatukseen ja käyttöön liittyviä välineitä. Paraikaa puntaroidaan, onko kotimainen myyntitoiminta laillista Viherpeukku-tapauksen yhteydessä.

Poliisi teki Helsingissä, Tampereella ja Turussa toimineesta Viherpeukku-liikkeestä rikostutkinnan ja siirsi asian syyttäjälle helmikuun lopulla.

Poliisi epäilee liikettä huumausainerikoksen edistämisestä. Myymälän tarvikkeita epäillään käytetyn kannabiksen viljelyyn.

45 minuuttia: Syöpäpotilas toivoo lääkekannabista

MTV3:n 45 minuttia -ohjelmassa joka alkaa keskiviikkona 24.2.2010 klo 20:00 esitetään pätkä parantumattomasti syöpäsairaaksi diagnosoidun Jarmo Holtinkosken toiveesta saada kokeilla lääkekannabista (ohjelman kotisivu). Holtinkosken tapausta ja omaisten kiistaa häntä hoitavien lääkäreiden kanssa onkin jo puitu SKY:n blogissa kuluneen viikon aikana.

STT: Isoon osaan huumekuolemista liittyy alkoholi

Isoon osaan huumekuolemista liittyy alkoholi

15.2.2010 15:40

Suureen osaan huumekuolemista liittyy eri aineiden sekakäyttöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi maanantaina tutkimuksesta, jossa runsaasta 140 yliannoskuolemasta vajaaseen puoleen liittyi myös alkoholi.

Myös rauhoittavilla lääkkeillä sekä uni- ja kipulääkkeillä on iso osuus huumekuolemissa. Yliannoskuolemista suuri osa liittyy opioideihin, kuten heroiiniin ja kodeiiniin. Myös metadonin aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet selvästi aikaisemmasta.

Tutkimuksessa olivat mukana vuoden 2007 yliannoskuolemat. Samana vuonna huumeita löytyi kaikkiaan noin 230 kuolleesta, mutta osan kuolinsyy oli tapaturma, sairaus, henkirikos tai itsemurha.

THL:n lisäksi tutkimuksessa olivat mukana Nuorisotutkimusverkosto ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos.

Linkki Helsingin Sanomien juttuun

Keskustelutilaisuus Turussa 25.2.2010

Timo Haara esiintyy haastattelutilaisuudessa Turussa torstaina 25.2 alkaen kello 18.00. Paikka on TVO Rehtorinpellonkatu 4 - 6 C.  Haastattelijana tilaisuudessa on Risto Mikkonen ja tilaisuuteen vapaa pääsy. Lopussa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

 

Timo Haaraan voi tutustua Kannabisuutisista "Timo Haaran ajatuksia hampusta" ja  Voima-lehden haastattelusta.

 

Timo Haaran maanviljelysprojektia käsitellään virallisemmissa merkeissä 4.3.2010 klo 10 Itä-Suomen hovioikeudessa, salissa 2. Osoite on Minna Canthinkatu 64a, Kuopio. Asian diaarinro on R 09/525. Esittelijä Anne Karhu. Käsittely on julkinen.